Huisregels en voorwaarden

Huisregels

 • Op de Zwerfhondenschool trainen we zonder straf. Je maakt geen gebruik van fysieke correcties (bijvoorbeeld slaan, in het nekvel pakken of rukken aan de lijn), corrigerende materialen en je laat je hond niets doen onder dwang of druk. Ook verbale (mondelinge) correcties met bijvoorbeeld "Foei!" of "Nee!" zijn niet toegestaan. 

 • Je dient alleen gebruik te maken van een tuig of platte halsband met een eenvoudige lijn van minimaal 1m60. Dubbele aanlijning met anti-ontsnappingstuig en halsband mag ook. Slipkettingen, prikbanden, stroombanden, anti-blafbanden, anti-trektuigen, halfchecks, halti's, gentle leaders, jachtlijnen, politielijnen, uitrollijnen, sliplijnen en martingale halsbanden zijn niet toegestaan tijdens de trainingen en andere activiteiten geïnitieerd door de Zwerfhondenschool.

 • Je bent verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

 • Lessen kunnen alleen worden doorgeschoven wanneer dit voor de eerste les van een lespakket is doorgegeven.

 • Een privéles kan alleen worden ingehaald indien deze minimaal 24 uur van tevoren is afgemeld per e-mail. Anders komt deze te vervallen.

 • Gezinsleden zijn welkom om met de lessen mee te doen of te kijken. Kinderen vanaf 7 jaar zijn van harte welkom mits ze de les kunnen bijwonen zonder de honden en begeleiders (inclusief jezelf) af te leiden en geïnteresseerd zijn in hondentraining. Kinderen worden zoveel mogelijk betrokken bij de les. 

 • Voor, tijdens en direct na afloop van de lessen dient er voldoende afstand tussen de honden gehouden te worden, zowel op het terrein als in de directe omgeving. Honden spelen op het terrein niet met elkaar zonder uitdrukkelijke toestemming van de instructeur.

 • Ruim hondenpoep op, zowel op het terrein als erbuiten.

 • Voorkom plasjes en hondenpoep op het terrein van de hondenschool zoveel mogelijk door je hond van tevoren uit te laten. 

 • Heeft de hond toch op het terrein geplast, maak de plek dan schoon met het water uit de gieter die hiervoor klaarstaat.

 • Honden zijn op het terrein altijd aangelijnd, tenzij in opdracht van de instructeur anders wordt bepaald.

 • Loopse honden zijn toegestaan mits dit voor het betreden van het cursusterrein wordt gemeld bij de instructeur.

 • Als je hond ziek is, dan verplaatsen we de les. Honden met giardia mogen ook niet naar de les komen.

 • Parkeren kan op het parkeerterrein aan de Baarleweg.

 • Het is verstandig om de hond voor de les iets minder eten te geven.

 • Neem naar de praktijklessen een kleedje en een speeltje dat je samen met je hond kunt vasthouden (geen piepspeeltje) mee.

 • Neem ook voerbeloningen mee. Voor de eerste les krijg je een aparte instructie wat je moet meenemen. In de les bepalen welke voerbeloningen het beste gebruikt kunnen worden.

 • Het is niet mogelijk om je hond mee te nemen naar de theorielessen, tenzij anders aangegeven.

 • Is je hond gestrest door een drukke week, vakantie, verbouwing of iets anders? Gun je hond rust en verzet de les  (uit voorzorg) de les minimaal 24 uur van tevoren. 

 • Let in de algemene voorwaarden op de gestelde eisen met betrekking tot inentingen (zie artikel 3.6). Je hond dient ook tegen besmettelijke hondenhoest (kennelhoest) te zijn ingeënt. Deze ziekte is niet ernstig, maar wel zeer besmettelijk. Honden die andere ziekten hebben, kunnen hier meer last van hebben. Giardia, Ehrlichia en Leishmania komt regelmatig bij honden uit het buitenland voor (soms zonder medeweten van de eigenaar), waardoor de hond verzwakt kan zijn en meer last kan hebben van besmettelijke hondenziekte. Bovendien ontmoeten op de Zwerfhondenschool honden andere honden met een andere herkomst en andere bacteriestammen, waarvoor ze minder weerstand hebben. Ook dit is een reden om in ieder geval besmettelijke hondenziekte zoveel mogelijk te beperken.

Algemene voorwaarden

De Zwerfhondenschool is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63574519

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

1.1 Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek , persoon of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Cursist: hondeneigenaar die Hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.

1.3 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich aan haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, les of activiteit.

1.4 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer begeleidingstrajecten, lessen en/of activiteiten.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten en Overeenkomsten die cursist aangaat met Hondenschool.

2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.

2.3 Na aanmelding is de cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld te voldoen. Voor aanvang van de eerste activiteit van het begeleidingstraject dient u het cursusgeld te hebben voldaan. Dit bedrag kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL31 RABO 0304 7651 55 op naam van Zwerfhondenschool.

2.4 In geval van niet tijdige betaling behoudt hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan het begeleidingstraject.

2.5 De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffend begeleidingstraject.

2.6 Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.

 

Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus

3.1 De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaald begeleidingstraject, activiteit, workshop of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.

3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoudt de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor het betreffende begeleidingstraject.

3.3 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.

3.4 De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een praktijkles wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid van de andere deelnemers.

3.5 Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden met gesp- of kliksluiting met een eenvoudige lijn. Dubbele aanlijning met anti-ontsnappingstuig en halsband mag ook. Slipkettingen, prikbanden, stroombanden, anti-blafbanden, anti-trektuigen, halfchecks, halti's, gentle leaders, jachtlijnen, politielijnen, uitrollijnen, sliplijnen en martingale halsbanden zijn niet toegestaan.

3.6 De cursist komt pas in aanmerking voor praktijklessen, socialisatiewandelingen en andere activiteiten met de hond wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen of met een titerbepaling. Daarnaast dient de hond ingeënt te zijn tegen besmettelijke hondenhoest (kennelhoest). De neusenting werkt na 5 dagen. De enting via de mond na 3 weken. De onderhuidse enting dient de eerste keer na 2 á 3 weken geboosterd te worden. Daarna mag de hond naar de les komen.

3.7 Vooraf of bij aanvang van het praktische deel van het begeleidingstraject kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.

3.8 Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de hondenschool aangewezen plek. Er mogen geen honden meegenomen worden die niet deelnemen aan de praktijkles.

3.9 Cursisten maken geen gebruik van fysieke correcties, verbale correcties, corrigerende materialen en/of schelden/schreeuwen. Cursisten die dit toch doen worden uitgesloten van verdere lessen zonder teruggaaf van het lesgeld.

 

Artikel 4: Cursussen

4.1 De cursist komt in aanmerking voor begeleidingstrajecten wanneer de hond waarmee deelgenomen wordt de leeftijd heeft van 15 weken of ouder.

Artikel 5: Annulering van lessen/cursus/consult

5.1 De hondenschool bepaalt of er lessen afgelast zullen worden. Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden automatisch verschoven.

5.2a Afmelding van een les kan per e-mail.

5.2b Lessen kunnen worden doorgeschoven wanneer dit voor de eerste les is doorgegeven. Tijdens een lespakket is het niet meer mogelijk om lessen door te schuiven. Als je verhinderd, bent laat dit dan van te voren weten. Verzetten van een privéles is mogelijk indien minimaal 24 uur van te voren aangegeven. Er zal in geen geval restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.

5.2c Bij annulering van een begeleidingstraject door de cursist gelden de volgende betalingsverplichtingen;
Bij annulering eerder dan 3 weken voor aanvang van het traject wordt niets in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 3 tot 1 week voor aanvang van het traject wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van het traject wordt het totale cursusgeld in rekening gebracht.

5.2d Bij te weinig aanmeldingen worden praktijklessen door de hondenschool geannuleerd, waarna het volledige cursusgeld dat is gekoppeld aan deze praktijklessen wordt terugbetaald.

5.3 Bij extreme weersomstandigheden worden de lessen afgelast en schuiven ze een week door.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de hondenschool

6.1 De hondenschool is niet aansprakelijk als een hond ziek wordt of komt te overlijden.

6.2 De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.

6.3 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

6.4 De hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist

7.1 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.

7.2 Bij inschrijving dient de cursist een WA-verzekering te hebben waarbij ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard aansprakelijkheidsverzekering.

7.3 De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de praktijklessen of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de praktijklessen of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

 

Artikel 8: Copyright

8.1 Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 9: Geschillen

9.1 Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.